Notariskantoor Nederweert

Notariskantoor Nederweert

Marlies de Bruijn

Marlies de Bruijn - NotarisMarlies de Bruijn is vanaf januari 2022 verbonden aan Notariskantoor Nederweert. Eerst als vacature waarnemer, maar sinds 16 maart 2023 als Notaris. Haar benoeming heeft plaatsgevonden bij Koninklijk Besluit op 15 februari 2023 en op 16 maart 2023 heeft ze bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch haar eed afgelegd.

Marlies is haar notariële loopbaan begonnen in de zomer van 1998. Na vele jaren gewerkt te hebben als kandidaat-notaris op notariskantoren in Deurne, Panningen en Eindhoven heeft ze in 2016 de overstap gemaakt naar Weert naar het kantoor van notaris Mariëlla Gigase-Rozeboom waar ze de mogelijkheid kreeg om toegevoegd-notaris te worden. Het kantoor van Mariella Gigase-Rozeboom is in 2018 gefuseerd met het kantoor van notaris Veugen tot Notariaat In de Tiendschuur.

Samen met haar team wil zij de dienstverlening voor klanten naar een hoger niveau tillen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn de krachten van Notariskantoor Nederweert gebundeld met de krachten met de collega’s van Notariaat In de Tiendschuur in Weert. Er is nu één kantoor met twee vestigingen.

Of u nu als particulier uw hypotheek oversluit of een huis aankoopt, als zakelijke klant een onderneming wilt laten oprichten of juist beëindigen, of u wilt laten adviseren op het gebied van (levens)testamenten, samenlevingscontracten of huwelijkse voorwaarden: bij Notariskantoor Nederweert bent u aan het juiste adres.

Door de werkwijze en een compacte kantoororganisatie is iedere cliënt verzekerd van de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de notaris en haar medewerkers.

Marlies de Bruijn adviseert u graag en deskundig en legt op een begrijpelijke wijze uw akte uit.

Op de dienstverlening van Notariskantoor Nederweert B.V., hierna te noemen: “Notariskantoor Nederweert” zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Notariskantoor Nederweert B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Nederweert.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Nederweert. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Notariskantoor Nederweert, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Notariskantoor Nederweert werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor Nederweert is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door Notariskantoor Nederweert te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Notariskantoor Nederweert onder die verzekering. Indien Notariskantoor Nederweert voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door Notariskantoor Nederweert in rekening is gebracht en is ontvangen.
 4. Het staat Notariskantoor Nederweert vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouders en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. Notariskantoor Nederweert zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Notariskantoor Nederweert is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 5. Notariskantoor Nederweert is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 3. geldt ook indien Notariskantoor Nederweert ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 7. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door Notariskantoor Nederweert op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 8. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Notariskantoor Nederweert verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 9. Declaraties van Notariskantoor Nederweert dienen voorafgaand aan het passeren van de akte(n) voldaan te worden tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Indien wordt overeengekomen dat de declaraties na het passeren worden voldaan, dienen declaraties van Notariskantoor Nederweert binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van de in dit lid en lid 10. genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Notariskantoor Nederweert kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Tevens kan Notariskantoor Nederweert:
  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen; en/of
  • overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden. Deze declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 11. Notariskantoor Nederweert behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
 12. De rechtsverhouding tussen Notariskantoor Nederweert en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 13. Het merendeel van de dienstverlening van Notariskantoor Nederweert valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan de aktemaker verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag de aktemaker zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. 
 14. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 13036408. 

 

Contact

Notariskantoor Nederweert B.V.
Pastoor van der Steenstraat 1
6031 EB Nederweert

E-mail:

Tel: 0495 633 266

Openingstijden

Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Eventueel kan in overleg een afspraak op locatie gemaakt worden.

Naast het kantoor is gratis parkeergelegenheid.